Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Handelsonderneming Peters BV, tevens handelend onder de naam www.halenenbetalen.nl , www.hocatec24.nl , www.gastrobid.nl

 

1. Algemeen
1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkheid van uw eventuele inkoop­ of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wij zullen dan met u in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes
1. Onze offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Overeenkomsten en levertijd
1. Overeenkomsten komen pas tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding, die blijkt uit de schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever dan wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan de overeenkomst. Wijzigingen of aanvullingen op de tot stand gebrachte overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden ingediend en dienen door ons op bovengemelde wijze te worden aanvaard.

2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen Bij overschrijding van een termijn dient u ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wij dienen daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Overmacht
1. Bij overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht situatie. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten onze invloedssfeer ligt dan wel een omstandigheid
die niet is te wijten aan onze schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde van die personen waarvan wij afhankelijk zijn voor de fabricage en/of levering van de producten.

2. Wij behouden ons het recht voor om ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis had moeten nakomen.

3. Voorzoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht onze verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zullen kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Aflevering/risico
1.
Levering geschiedt af ons magazijn ook als franco levering is overeengekomen en ook indien het transport door ons of in onze opdracht wordt uitgevoerd. U bent is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze u ter beschikking worden gesteld. Indien u afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zijn wij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Vanaf het moment van levering is de zaak voor risico van de opdrachtgever.

6. Transportkosten

1. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en verzekering voor rekening van de opdrachtgever. Verpakking wordt in rekening gebracht en kan niet worden geretourneerd.

7. Reclames
1. Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoerdocument dan wel uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan opdrachtgever of aan het opgegeven adres. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. Na verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.

2. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan onze zijde daardoor gevallen, integraal voor uw rekening.

3. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan u in rekening gebracht worden.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons en de door ons bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.


8. Garantie

1. Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen. Op gebruikte goederen wordt nooit garantie gegeven.
2. Indien garantie is overeengekomen gelden de volgende voorwaarden:

a. Klant dient zelf opdracht te geven aan de Service Verlener die vermeldt staat op onze site;

b. Klant betaalt altijd in eerste instantie zelf aan de service verlener;

c. Vervangen onderdelen en de Factuur met getekende werkopdracht dienen aan ons te worden overlegd, teneinde te bepalen of er sprake van garantie is.

In geval van garantie worden de kosten door ons vergoedt. Garantie volgens Fabrieksvoorwaarden, maximaal 1 jaar.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door u en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ons, door u of derden aan de zaak wijzigingen zijn aangebracht danwel getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. U komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar wij geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen, et cetera.

4. Wederverkopers krijgen alleen onderdelen vergoed die voor fabrieksgarantie in aanmerking komen gedurende het eerste jaar, arbeidsuren en voorrijkosten vallen niet onder de fabrieksgarantie en dienen door de wederverkoper betaald te worden. Vervangen onderdelen dienen naar ons retour gezonden te worden voor garantiebepaling.

5. Goederen die niet fabrieksnieuw zijn worden door ons als gebruikte goederen aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de verkoop. De goederen zijn op werking beproefd doch worden overigens zonder enige garantie geleverd.
6. Goederen die als partij, dat wil zeggen verschillende goederen tegelijk in één koop, worden verkocht, worden verkocht in de staat waarin ze zich op het moment van de overeenkomst bevinden. De goederen kunnen nieuw of gebruikt zijn, en ook nieuwe goederen kunnen beschadigd zijn. Op deze goederen wordt, behoudens wanneer fabrieksgarantie van toepassing is, geen garantie gegeven.

9. Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot schade die door de opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of schuld van ons, en overigens met inachtneming van het hierna volgende.

2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren.

3. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag terzake de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien wij voor de desbetreffende schade verzekerd zijn, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zijn uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10. Betaling
1.Behoudens afwijkend schriftelijk beding dient betaling te geschieden voor of bij aflevering.

2. Wij zijn gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. Indien wij genoodzaakt zijn onze vordering te incasso uit handen te geven, welke noodzaak geacht wordt te bestaan een halve maand vanaf de dag uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden, u bent vanaf dat moment van rechtswege in verzuim, komen alle kosten van incasso, waaronder mede begrepen het salaris van de door onze ingeschakelde advocaat, deurwaarder of incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in recht als buiten rechte ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd, bij procedures te vermeerderen met het geliquideerd salaris volgens het geldend tarief.

3. Door u gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt u dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4. U bent nimmer gerechtigd tot verrekening van het door u aan ons verschuldigde.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. U bent evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11. Prijzen
1. Alle prijzen worden genoemd exclusief omzetbelasting.

2. Wij zijn gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke zijn ontstaan na het totstandkomen van de overeenkomst doch voor de aflevering, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien wij dit doen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht u gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

 

12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle producten blijven, ook na aflevering, ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

2. U bent verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.

3. U dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ons veilig te stellen.

4. U verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ons ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering zijn wij gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt u zich er jegens ons bij voorbaat toe om uw medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

 

13. Toepasselijk Recht, geschillen en overig
1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden behoudens de bevoegdheid van de kantonrechter in door de wet geregelde gevallen beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen of Arnhem.

3. In afwijking van het hiervoor gestelde zijn bij internationale transacties de bepalingen van het Weens koopverdrag van toepassing, onder handhaving van de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank te Zutphen/Arnhem danwel de kantonrechter.

4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58247475.

6. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ons.

 

 

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd op 10 juli 2013 bij de kamer van koophandel te Arnhem.

KVK-nummer: 58247475
BTW-nummer: NL852944652B01